Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 28/03/2019

Cặp XAUUSD trong Video phân tích đầu tuần tôi có dự báo canh vùng 1321-1326 để bán cho cặp XAUUSD trong quá trình hình thành con sóng c). Con sóng (1) của con sóng c) tôi dự báo hoàn tất tại vùng 1307. Vùng mục tiêu gần nhất của con sóng (2) dự báo thử nghiệm vùng 1313-1315.