Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 14/05/2019

Cặp ngoại tệ EURUSD đang trong quá trình điều chỉnh hoàn tất con sóng (IV), nó cũng có mô hình dạng Hai Đỉnh, canh vùng 1.1235-1.1273 tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ EURUSD trong quá trình hình thành con sóng thứ (V)

EUR/USD